Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej

Zasady przyjęcia

Czcionka:

W domu pomocy społecznej może zostać umieszczona osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z profilem naszego Domu kierowane są do nas

dzieci i młodzież żeńska z niepełnosprawnością intelektualną.

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy powinien złożyć wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby zainteresowanej i kompletuje odpowiednią dokumentację. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje wydana decyzja o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Po otrzymaniu powyższej decyzji wraz z dokumentacją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, wydaje z upoważnienia starosty powiatu decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. W przypadku braku wolnych miejsc powiadamia o wpisaniu na listę osób oczekujących przyjęcia do DPS. Z chwilą zwolnienia się miejsca osoba jest zawiadamiana pisemnie o możliwości i terminie przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust. 2.

 

Dokumenty wymagane podczas procedury kierowania do domów pomocy społecznej to między innymi:

• Pisemny wniosek, zawierający zgodę osoby na umieszczenie w placówce lub jej przedstawiciela ustawowego

• Orzeczenie o niepełnosprawności

• Decyzja organu emerytalno - rentowego, ustalającego wysokość emerytury lub renty.

• Decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego.

• Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela na ponoszenie odpłatności  za pobyt w domu pomocy społecznej i potrącanie odpowiedniej kwoty na ten cel.

• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - u osób objętych obowiązkiem szkolnym.

• W przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.

 

Szczegółowe zasady  przyjęcia osób do domów pomocy społecznej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182). oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny